Οδηγίες για την εγγραφή προσημείωσης-υποθήκης

  • PDF
  • Εκτύπωση

 

Εγγραφή προσημείωσης 1274 Α.Κ. με δικαστική απόφαση (ασφαλιστικά μέτρα)

Απαιτούμενα

1. Αίτηση

2. Δύο ή τρεις περιλήψεις αν το ακίνητο είναι σε υπό κτηματογράφιση περιοχή. Οι περιλήψεις πρέπει να περιέχουν όσα ορίζουν τα άρθρα 1305, 1306 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 533/63 Β.Δ.

3. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

4. Κατά την κατάθεση τα δικαιώματα είναι: 7,75 ‰ επί του ασφαλιζόμενου ποσού + 20 ευρώ + το κόστος των πιστοποιητικών και της περίληψης για την Κτηματολόγιο Α.Ε.

 

Εγγραφή προσημείωσης (άρθρο 724 Κ. Πολ. Δ.) με Διαταγή πληρωμής (άρθρο 29, Εισ. Πολ. Δ. )

Απαιτούμενα:

1. Αίτηση

2. Περιλήψεις δύο ή τρεις οι οποίες πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Β.Δ. 533/63

3. Διαταγή πληρωμής (όχι φωτοαντίγραφο)

4. Έκθεση επίδοσης αν παρήλθε δίμηνο από την έκδοσή της

 

Εγγραφή Υποθήκης με διαταγή πληρωμής

Απαιτούμενα:

1. Αίτηση

2. Περιλήψεις δύο ή τρεις, άρθρο 1305 ΑΚ, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 1306 του Α.Κ. και το άρθρο 3 του ΒΔ 633 /63

3. Διαταγή Πληρωμής (όχι σε φωτοαντίγραφο)

4. Δύο Επιδόσεις

5. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (10 εργάσιμες τουλάχιστον μέρες από την β΄επίδοση)

6. Διπλότυπο καταβολής χαρτοσήμου 3,6 % από τη ΔΟΥ, αν απαιτείται, επί του ποσού εγγραφής (ελέγχεται από τη Διαχείριση)

 

Εγγραφή υποθήκης με πρωτόδικη (οριστική απόφαση) η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη, λόγω της παρέλευσης της προθεσμίας ασκήσεως ένδικων μέσων

Απαιτούμενα

1. Αίτηση

2. Περιλήψεις 2 ή 3 άρθρο 1305 Α.Κ. , Β.Δ. 533/63

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της Πρωτόδικης απόφασης

4. Έκθεση επίδοσης της Πρωτόδικης απόφασης

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα κατά της απόφασης

 

Εγγραφή Υποθήκης κατά τον άρθρο 1262 παρ. 4 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1400 ΑΚ (αποκτήματα γάμου)

Σχετικά: α) Αρ. απόφασης 9274/96 Εφ. Αθήνων, β)87/98 τμήμα Γ' Αρείου Πάγου

Απαιτούμενα:

1. Αίτηση του δικαιούμενου συζύγου

2. Περιλήψεις κατά το άρθρο 3 ΒΔ 533/63, 1305 και 1306 Α.Κ.

3. Ληξιαρχική πράξη γάμου (σε επικυρωμένο αντίγραφο)

4. Πιστοποιητικό από τον Γραμματέα του Αρμόδιου Δικαστηρίου (Πρωτοδικείο) περί λύσεως του γάμου ή περί ακυρώσεως αυτού. Σε περίπτωση που έχει εγερθεί αγωγή διαζυγίου, επικυρωμένο αντίγραφο της αγωγής διαζυγίου.

5. Διπλότυπο καταβολής χαρτόσημου 3,6 % από ΔΟΥ επί του ποσού εγγραφής

 

Σημείωσεις

  • Η δικαστική απόφαση πρέπει να έιναι τελεσίδικη και καταψηφιστική (να επιδικάζει απαίτηση) 1257 Α.Κ. Αν ασκήθηκαν ένδικα μέσα επισυνάπτεται η απόφαση π.χ. εφετειακή

 

  • Δεν εγγράφεται (Γεωργ-Σταθ τομ. ΥΙ, σελ 1283 Υποθήκη)

1. Με απόφαση προσωρινά εκτελεστή

2. Με απόφαση εκουσίας δικαιοδοσίας

3. Με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

 

  • Για την εγγραφή προσημείωσης – υποθήκης για ακίνητα που βρίσκονται στους παλιούς δήμους Ελευθερίου-Κορδελίου (νυν δήμο Κορδελιού – Ευόσμου), Αμπελοκήπων, Μενεμένης (νυν δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης) και στα τοπικά διαμερίσματα Μαγνησίας και Διαβατών (πρώην δήμου Ιωνίας και νυν Δέλτα) απαιτούνται επιπλέον:

1. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος

  • 2. Έντυπο πληρωμής τέλους ΟΚΧΕ

3. Απλή φωτοτυπία της πράξης ή της απόφασης

 

  • Για κάθε ακίνητο απαιτείται χωριστή αίτηση και περιλήψεις

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 11:17