Τέλη και Δικαιώματα

  • PDF
  • Εκτύπωση

Με την κατάθεση πράξεων ή αιτήσεων στο Υποθηκοφυλακείο εισπράτονται τέλη και δικαιώματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων) όπως φαίνεται παρακάτω:

  1. Πάγιες πράξεις: 15,50 €
  2. Αγοραπωλησίες, Δωρεά επικαρπίας αιτία θανάτου: 4,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 22 €
  3. Γονικές παροχές-Δωρεές: 7,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 27 €
  4. Προσημειώσεις-Υποθήκες: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 50 €
  5. Κατασχέσεις: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 25 €
  6. Μισθώσεις: (1,2 % + 4,75 ‰) επί της αξίας του μισθώματος + 25 €
  7. Πιστοποιητικά:

       (α) Μερίδος: 6,50 € ανά μεριδούχο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (β) Ιδιοκτησίας: 6,50 € ανά αγοραστή ή πωλητή (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (γ) Βαρών: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (δ) Διεκδικήσεων: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (ε) Μεταγραφής: 6,50 € ανά πράξη (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (στ) Εγγραφής: 6,50 € ανά εγγραφή (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       (ζ) Επικυρωμένα αντίγραφα από τα έγγραφα των τόμων περιλήψεων του δημόσιου αρχείου: 4,5 € ανά φύλλο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση και 2 € μεγαρόσημο στο επικυρωμένο αντίγραφο).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2017 13:12