Τέλη και Δικαιώματα

  • PDF
  • Εκτύπωση

Με την κατάθεση πράξεων ή αιτήσεων στο Υποθηκοφυλακείο εισπράτονται τέλη και δικαιώματα υπέρ του ελληνικού δημοσίου και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων) όπως φαίνεται παρακάτω:

Έγγραφα

  1. Πάγιες πράξεις (αποδοχή κληρονομίας, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, διορθωτική πράξη, εξάλειψη, άρση κλπ): 15,50 €
  2. Αγοραπωλησίες, Δωρεά επικαρπίας αιτία θανάτου: 4,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 22 €
  3. Γονικές παροχές-Δωρεές: 7,75 ‰ επί της αξίας του ακινήτου + 27 €
  4. Προσημειώσεις-Υποθήκες: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 50 €
  5. Κατασχέσεις: 7,75 ‰ επί του ποσού της εγγραφής + 25 €
  6. Μισθώσεις: (1,2 % + 4,75 ‰) επί της αξίας του μισθώματος + 25 €

Αιτήσεις για πιστοποιητικά

      1. Μερίδος: 6,50 € ανά μεριδούχο με έως 10 εγγραφές στη μερίδα. Για παραπάνω από 10 εγγραφές στη μερίδα 4,5 € ανά 10 εγγραφές (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       2. Ιδιοκτησίας: 6,50 € ανά αγοραστή (ή πωλητή) και ανά συμβόλαιο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση). Για παράδειγμα: ιδιοκτησίας για ένα πρόσωπο και ένα συμβόλαιο: 6,5 €, ιδιοκτησίας για 2 πρόσωπα από ένα συμβόλαιο: 2 x 6,5 € = 13 €, ιδιοκτησίας για 2 πρόσωπα από 2 συμβόλαια: 4 x 6,5 € = 26 €

       3. Βαρών: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       4. Διεκδικήσεων: 6,50 € ανά συμβόλαιο (τίτλο κτήσης του ακινήτου) (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       5. Μεταγραφής: 6,50 € ανά πράξη (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       6. Εγγραφής: 6,50 € ανά εγγραφή (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση)

       7. Επικυρωμένα αντίγραφα από τα έγγραφα των τόμων περιλήψεων του δημόσιου αρχείου: 4,5 € ανά φύλλο (επιπλέον επικολλάται 3 € μεγαρόσημο στην αίτηση και 2 € μεγαρόσημο στο επικυρωμένο αντίγραφο).

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 09:21