Λήξη της μεταβατικής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης

  • PDF
  • Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ Α 156/1-8-2014) λήγει η μεταβατική λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 52

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον
Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενερ−
γείται αμελλητί η καταχώρισή της στα κτηματολογικά
φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει κατα−
χωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάμενο
του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρι−
νή καταχώριση της απόφασής του στα κτηματολογικά
φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει κατα−
χωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη και ο
αϊτών υποχρεούται, με επιμέλειά του, εντός προθεσμί−
ας δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης
να λάβει γνώση αυτής δια λήψης αντιγράφου από το
Κτηματολογικά Γραφείο με σχετική επισημείωση στο
πρωτότυπο. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτη−
ματολογικού Γραφείου κοινοποιείται με επιμέλεια του
αιτούντος εντός της ίδιας προθεσμίας και στους όμο−
ρους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της
απόφασης δια λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό
Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό
της. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη
«αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο
Ελληνικό Δημόσιο. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά το
δεύτερο και τρίτο εδάφιο προθεσμία, παύει αυτοδικαίως
η ισχύς της απόφασης, θεωρείται ότι δεν έγινε η κατα−
χώριση και εξαλείφεται αυτεπαγγέλτως η προσωρινή
διενεργηθείσα.»
2.α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η κατά
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) με−
ταβατική λειτουργία των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων
Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως Κτηματολογικών Γραφεί−
ων για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε
ακίνητα των περιοχών τοπικής τους αρμοδιότητας και
ορίζεται η σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσα−
λονίκης και Πειραιά κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα−
ξης. Οι Προϊστάμενοι των προαναφερόμενων έμμισθων
Υποθηκοφυλακείων εξακολουθούν να προΐστανται των
οικείων Κτηματολογικών Γραφείων. Η υπηρεσιακή και
μισθολογική κατάσταση των Προϊσταμένων των προα−
ναφερόμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που ασκούν
καθήκοντα Προϊσταμένων των οικείων Κτηματολογικών
Γραφείων καθώς και των υπηρετούντων υπαλλήλων των
ίδιων Υποθηκοφυλακείων που τυχόν διεκπεραιώνουν ερ−
γασίες και ασκούν καθήκοντα υπαλλήλων στα παραπά−
νω Κτηματολογικά Γραφεία παραμένει αμετάβλητη. Το
ίδιο ισχύει και για τη σχέση τους με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης.
β) Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο από τα προαναφε−
ρόμενα είναι τοπικά αρμόδιο για τις κτηματολογικές
εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα της περιοχής του. Η
περιοχή αυτή συμπίπτει με την περιοχή τοπικής αρμοδι−
ότητας του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Μετά την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος, όταν ορίζεται με την απόφαση
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998 η έναρξη ισχύος
του Κτηματολογίου για νέες κτηματογραφημένες πε−
ριοχές που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των
ίδιων Υποθηκοφυλακείων, γι’ αυτές ισχύουν αυτοδίκαια
όσα προαναφέρθηκαν στην περίπτωση α΄. Με την κοινή
υπουργική απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1
του άρθρου 5 του ν. 2664/1998, είναι δυνατή η μεταβολή
της τοπικής αρμοδιότητας των ίδιων Κτηματολογικών
Γραφείων. γ) Για τη δαπάνη καταχώρισης εγγραπτέων
πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για την
έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων
από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία και διαγράμ−
ματα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
4 παρ. 2 περίπτωση β΄, 22 παρ. 2 του ν. 2664/1998, η υπ’
αριθμ. 36159/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β΄ 1873), καθώς και
των κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ίδιου νό−
μου εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που διέπουν
τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμμισθων Υπο−
θηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων. Για την
κεντρική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών από την
εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 1 περίπτωση α΄ 23 παρ. 4 εδάφια γ΄ και δ΄ του
ν. 2664/1998, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών
πράξεων που διέπουν τη μεταβατική περίοδο λειτουρ−
γίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολο−
γικών Γραφείων.

δ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, όπου υπάγονται τα Κτηματολογικά
Γραφεία κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156) και της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998, επικου−
ρείται από την εταιρεία (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»)
για την τήρηση των διατάξεων του ν. 2664/1998 από τις
υπηρεσίες αυτές.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 13:03